۰
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۹۶,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز حلقه ای بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چانکی فلفلی مینی مزمز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز حلقه ای بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کراکر(چوب شور) استیک نمکی

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۷,۵۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۹۶,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۹۶,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز حلقه ای بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • کراکر(چوب شور) استیک نمکی

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۷,۵۰۰ ریال
 • اسنک چانکی فلفلی مینی مزمز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز حلقه ای بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چانکی فلفلی مینی مزمز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز حلقه ای بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا