۰
 • کنسرو لوبیا چیتی کلیدی اروم آدا

  ۱۰۳,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی زشک

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی تبرک

  ۹۳,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی تبرک

  ۹۸,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۷۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ اروم آدا

  ۱۵۹,۵۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی با سویا

  ۹۲,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دونارسی

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان گوهرشاد

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ مکنزی

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۲۸%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • ذرت دانه شده کاله

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب

  ۲۶۹,۹۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • ذرت دانه شده کاله

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دونارسی

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۸۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن مجید

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی جنوب ابیانه

  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی با سویا

  ۹۲,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان یک و یک

  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کلیدی شامل

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۷۱,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دونارسی

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب

  ۲۶۹,۹۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن مجید

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی هایلی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کلیدی شامل

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۷۱,۰۰۰ ریال
 • ذرت دانه شده کاله

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی چابهار

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی جنوب ابیانه

  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ اروم آدا

  ۱۵۹,۵۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی اویلا

  ۱۴۹,۵۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۳۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ بیژن

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان گوهرشاد

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • خوراک بادمجان زشک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی زشک

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی با سویا

  ۹۲,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی تبرک

  ۹۳,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی تبرک

  ۹۸,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۷۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۸۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی کلیدی اروم آدا

  ۱۰۳,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان کلید دار خوشاب

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان کلید دار خوشاب

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی جنوب ابیانه

  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی چابهار

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کلیدی شامل

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۷۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی ۶۶

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی سوییتی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن مجید

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی اویلا

  ۱۴۹,۵۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۳۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی کلیدی بیژن

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۰۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ بیژن

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی هایلی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا