۰
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی‌ شهیون

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی‌ شهیون

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی‌ شهیون

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی‌ شهیون

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی‌ شهیون

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا