۰
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زيتون شور بدون هسته شیشه ای بیژن

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور بطری زرین گلدشت بروجرد

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۰۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده بزرگ

  ۳۴۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۰۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • زيتون شور بدون هسته شیشه ای بیژن

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۰۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زيتون شور بدون هسته شیشه ای بیژن

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده بزرگ

  ۳۴۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور بطری زرین گلدشت بروجرد

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور بطری زرین گلدشت بروجرد

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده بزرگ

  ۳۴۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • زيتون شور بدون هسته شیشه ای بیژن

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور بطری زرین گلدشت بروجرد

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • زيتون شور بدون هسته شیشه ای بیژن

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۰۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا