۰
 • سالاد سزار

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا