۰
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا