۰
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ ریوا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ ریوا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مرغ ریوا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مرغ ریوا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ ریوا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا