۰
 • ورمیشل گل انسی

  ۶۳,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی انسی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی مته‌ای مانا

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی یال اسبی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۳,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی میکس ساده مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی گوش‌ ماهی‌ سبزیجات

  ۸۲,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی گوش ماهی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل بن ساله

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی بریده

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی شیپوری مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۶۲,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای مانا

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی زر مته ای

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۲,۵۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای زر (1/2)

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای مانا

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای انسی

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی مته‌ای مانا

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی جهان رشته ای

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل گل انسی

  ۶۳,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی میکس ساده مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی گوش‌ ماهی‌ سبزیجات

  ۸۲,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی گوش ماهی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی یال اسبی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۳,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی انسی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • لازانیا مانا

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • لازانیا مانا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • لازانیا تک ماکارون

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی انسی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • رشته پلویی جعبه ای میثم 400 گرم

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پروانه ای سبزیجات ساوین

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • رشته آش زر ماکارون

  ۱۱۲,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • لازانیا مانا

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • رشته آش سلفنی انسی

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۹۶,۰۰۰ ریال
 • رشته آش جعبه ای کمند ماکارون

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۲۲%
  ۸۱,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی سبزیجات ساوین

  ۹۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل آشیانه مانا

  ۹۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۸۷,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پنه ریگاته سبزیجات ساوین

  ۹۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل گل میثم

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی گل گندم

  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل بریده انسی

  ۵۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی انسی مارلی

  ۵۴,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۱,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل گل انسی

  ۶۳,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی یال اسبی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۳,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی میکس ساده مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی گوش ماهی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی سیم تلفنی مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ورمیشل بن ساله

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی بریده

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی شیپوری مانا

  ۶۴,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۶۲,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی سبزیجات ساوین

  ۹۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پروانه ای سبزیجات ساوین

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پنه ریگاته سبزیجات ساوین

  ۹۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • لازانیا تک ماکارون

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پروانه‌ای ساوین

  ۸۹,۹۰۰ ریال
  ۵%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پنه ریگاته

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۴%
  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته ای ساوین

  ۸۶,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۸۱,۰۰۰ ریال
 • رشته آش جعبه ای کمند ماکارون

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۲۲%
  ۸۱,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی سیم تلفنی انسی

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۸,۵۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی ساده انسی

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۶%
  ۶۸,۵۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات انسی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۷۲,۶۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی دکمه ای مانا

  ۷۳,۶۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا