۰
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده میهن

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده میهن

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده میهن

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده میهن

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده میهن

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا