۰
 • خامه قنادی مینارین کاله

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • سس شکلاتی دارک سوربن

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک براونی شوکو پارس

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای ( دو رنگ )

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای ( چهار رنگ)

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی سوربن

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۵۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک آناناسی شکوپارس

  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پرتقالی شوکوپارس

  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی

  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پگاه با طعم آناناس

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پگاه با طعم براونی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی سولیانو کاله

  ۴۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۴۵۶,۵۰۰ ریال
 • خامه قنادی مینارین کاله

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • وانیل سبزنام

  ۴۴,۴۰۰ ریال
 • نشاسته فله

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو سبزفام

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی سولیانو کاله

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی دارک سوربن

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پگاه با طعم براونی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پرتقالی انسی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی سوربن

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۵۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی سوربن شیری

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای ( دو رنگ )

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای ( چهار رنگ)

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی سولیانو کاله

  ۴۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۴۵۶,۵۰۰ ریال
 • سس شکلاتی سوربن

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۵۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فندقی سوربن

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی دارک سوربن

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی سولیانو کاله

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی سوربن شیری

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی لاکی ویتانا

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی لاکی ویتانا

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کشمشی انسی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۷۱,۰۰۰ ریال
 • پودر نارگیل جعبه ای سبزنام

  ۴۲,۵۰۰ ریال
 • وانیل سبزنام

  ۴۴,۴۰۰ ریال
 • وانیل سرکارت دار شهری

  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو سبزفام

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو جعبه ای سبزنام

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • نشاسته فله

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی تردینه

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • پودر قهوه گرشا

  ۱۴۲,۵۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک براونی شوکو پارس

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو گرشا

  ۱۶۲,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پگاه با طعم براونی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کیبوردی میوه ای با طعم آناناس

  ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کشمشی انسی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۷۱,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو فرمند هلندی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۲%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی لاکی ویتانا

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی لاکی ویتانا

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو جعبه ای سبزنام

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • پودر نارگیل جعبه ای سبزنام

  ۴۲,۵۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی سوربن

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی سوربن

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • وانیل سرکارت دار شهری

  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • شکلات کیبوردی میوه ای با طعم آناناس

  ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • پور کیک وانیلی همراه با کاکائو انسی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک موزی رشد

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا