۰
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خمیر کباب کوبیده پمینا کاله

  ۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • حلیم گندم بدون گوشت نیمه آماده

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • حلیم گندم بدون گوشت نیمه آماده

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • خمیر کباب کوبیده پمینا کاله

  ۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • حلیم گندم بدون گوشت نیمه آماده

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • حلیم گندم بدون گوشت نیمه آماده

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر کباب کوبیده پمینا کاله

  ۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر کباب کوبیده پمینا کاله

  ۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۹۲,۰۰۰ ریال
 • حلیم گندم بدون گوشت نیمه آماده

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا