۰
  • چیپس کچاپ ویژه مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ساده چی توز

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۷۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال ویژه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه نمکی مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

    ۲۰,۰۰۰ ریال
    ۵%
    ۱۹,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس سرکه بالزامیک

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه فلفل سیاه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • چیپس پیاز و جعفری مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس ساده نمکی مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

    ۲۰,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • استیک کچاپ متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه نمکی مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس کچاپ ویژه مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال ویژه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ویژه مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس پیاز و جعفری مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس ساده نمکی مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس نمکی

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس سرکه بالزامیک

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن کچاپ چی توز

    ۳۰,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ساده چی توز

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۷۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه فلفل سیاه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال چی‌توز

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۷۸,۰۰۰ ریال
  • استیک کچاپ ویژه چی توز

    ۷۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۶۸,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ویژه مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال ویژه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه نمکی مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • استیک کچاپ متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس تند و آتشین چی توز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس سرکه بالزامیک

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

    ۲۰,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

    ۲۰,۰۰۰ ریال
    ۵%
    ۱۹,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن کچاپ چی توز

    ۳۰,۰۰۰ ریال
  • چیپس کچاپ ویژه مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

    ۴۰,۰۰۰ ریال
    ۷%
    ۳۷,۰۰۰ ریال
  • چیپس ساده نمکی مزمز

    ۴۰,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ویژه مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال ویژه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه نمکی مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • استیک کچاپ متوسط

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس تند و آتشین چی توز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس تند و آتشین چی توز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۴%
    ۴۸,۰۰۰ ریال
  • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

    ۴۰,۰۰۰ ریال
    ۷%
    ۳۷,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

    ۲۰,۰۰۰ ریال
  • استیک کچاپ ویژه چی توز

    ۷۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۶۸,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس نمکی

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • سوپر چیپس ساده چی توز

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۷۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه فلفل سیاه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۸%
    ۷۳,۰۰۰ ریال
  • کتل چیپس سرکه بالزامیک

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۴۹,۰۰۰ ریال
  • پاپ کورن کچاپ چی توز

    ۳۰,۰۰۰ ریال
  • چیپس سرکه نمکی مزمز

    ۵۰,۰۰۰ ریال
    ۲۴%
    ۳۸,۰۰۰ ریال
  • چیپس خلال چی‌توز

    ۸۰,۰۰۰ ریال
    ۲%
    ۷۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا