۰

محصولات مرتبط

بیسکویت ۱۰۰۰ پرتقالی
۳۹۹,۰۰۰ ریال
۱۴%
۳۴۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۰۰۰ فندقی
۲۹۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۰۰۰ موزی
۳۹۹,۰۰۰ ریال
۱۰%
۳۵۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۰۰۰ نارگیلی
۳۹۹,۰۰۰ ریال
۱۰%
۳۵۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۰۰۵ آرد جو
۳۴۹,۰۰۰ ریال
۱۵%
۲۹۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۰۰۵ با طعم هل
۲۱۹,۷۰۰ ریال
۱۵%
۱۸۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۲۵۰ پذیرایی پرتقالی
۴۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۳۶,۰۰۰ ریال
بیسکویت فرخنده ۲۵۰ پذیرایی با طعم هل
۵۵,۰۰۰ ریال
۵%
۵۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۴۰۰ زبان پرتقالی
۸۰,۰۰۰ ریال
۲%
۷۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۴۰۰ زبان فندقی
۷۸,۰۰۰ ریال
۱۶%
۶۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۴۰۰ زبان نارگیلی
۶۵,۰۰۰ ریال
۷%
۶۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۴۰۰ زبان با طعم هل
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۱۳۲,۰۰۰ ریال
فرخنده1600باطعم‌کاپوچینو
۵۴۹,۰۰۰ ریال
۱۹%
۴۴۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۳۰۰ پرتقالی
۲۱۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۱۷۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت ۱۳۰۰ نارگیلی
۲۱۵,۰۰۰ ریال
۱۸%
۱۷۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت کودک
۱۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار لوله‌ای کاکائو
۲۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۹,۵۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار
۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار
۷,۰۰۰ ریال
۱۴%
۶,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار
۵,۰۰۰ ریال
۶%
۴,۶۶۰ ریال
بیسکویت های بای
۳۰,۰۰۰ ریال
های بای
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۴%
۱۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ماری
۲۰,۰۰۰ ریال
۷%
۱۸,۵۵۰ ریال
بیسکویت گندم کامل
۲۵,۰۰۰ ریال
۴۰%
۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت دایجستا
۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت پاپل با چیپس شکلاتی
۸۰,۰۰۰ ریال
۲%
۷۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت باغ وحش پتی بور
۲۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۹,۵۰۰ ریال
بیسکویت ترد
۱۵,۰۰۰ ریال
شوکو بیسکویت
۸۰,۰۰۰ ریال
۷%
۷۴,۲۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی
۶۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی کرمدار
۷۰,۰۰۰ ریال
۱%
۶۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت بیس بیس کرم فندقی
۲۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۹,۵۰۰ ریال
پتی بور کاکائویی متوسط
۲۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۹,۸۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی نادری
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۴۸,۰۰۰ ریال
مینی کوکی پاکتی شکلاتی
۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۴۹,۰۰۰ ریال
مینی کوکی پاکتی گردویی
۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۴۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت وانیلی نادری
۱۰,۰۰۰ ریال
۲%
۹,۸۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار
۳۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت قهوه نادری
۲۰,۰۰۰ ریال
۷%
۱۸,۵۰۰ ریال
بیسکویت کوکی اکسترا
۲۰,۰۰۰ ریال
۵۰%
۱۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر
۴۰,۰۰۰ ریال
۲%
۳۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پاپل نارگیل
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۴%
۱۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت پاکتی پتی بور وانیلی
۲۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ویتانا تی ویکا
۳۵,۰۰۰ ریال
۵%
۳۳,۰۰۰ ریال
بیسکویت باطعم موز تی ویکا
۳۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۸,۵۰۰ ریال
بیسکویت پرتقالی تی ویکا
۳۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۸,۵۰۰ ریال
بیسکویت کرمانژ دایجستیو
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۹%
۱۵۳,۰۰۰ ریال
بیسکویت جنگلی مادر
۲۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت تارت قلبی کاکائویی
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر شیری
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی مادر
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۴۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار کاکائویی نارگیلی
۳۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۸,۵۰۰ ریال
کلوچه پانیکو ویتانا کاکائویی
۶۰,۰۰۰ ریال
۸%
۵۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت جوین گرجی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸%
۲۴۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت جوین گرجی
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۵۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی روکش دار
۸۰,۰۰۰ ریال
۱%
۷۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت سلامت
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶%
۱۴۹,۵۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی پذیرایی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱%
۲۴۶,۰۰۰ ریال
کلوچه پانیکو ویتانا کاراملی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۴۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت دایجستیو شکلاتی آناتا
۸۰,۰۰۰ ریال
۱%
۷۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی کرمدار موزی مینو
۸۵,۰۰۰ ریال
۵%
۸۰,۰۰۰ ریال
کلوچه پانیکو ویتانا فندقی
۴۰,۰۰۰ ریال
۵%
۳۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت مینی پتی بور وانیلی کوچک
۳۰,۰۰۰ ریال
۸%
۲۷,۵۰۰ ریال
شکلات بیسکویت دریم اسمارت
۷۰,۰۰۰ ریال
۹%
۶۳,۰۰۰ ریال
کراکر ماهی پنیری چی توز
۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۴۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت های بای
۴۰,۰۰۰ ریال
۸%
۳۶,۵۰۰ ریال
بیسکویت تیرامیسو
۱۱۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت مینی پتی بور وانیلی
۲۰,۰۰۰ ریال
۷۵%
۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی نارگیلی جعبه ای باراکا
۹۰,۰۰۰ ریال
۲%
۸۸,۰۰۰ ریال
کرم کاکائو با کراکر سوتاش(طرح لپ لپ)
۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۳۵,۰۰۰ ریال
شوکو بیسکویت لیوانی جایزه دار فرمند
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱%
۹۸,۸۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی آرد جو و شهد توت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۲۶۳,۰۰۰ ریال
بیسکویت ترد مینو
۲۵,۰۰۰ ریال
۴%
۲۴,۰۰۰ ریال
مینی کوکی پاکتی نارگیلی نادری
۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۴۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی مانژ (پتی بور مینو)
۲۵,۰۰۰ ریال
۶%
۲۳,۵۰۰ ریال
نان روغنی سالمین
۱۰,۰۰۰ ریال
نان روغنی سالمین
۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور شیرین عسل
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۱۰۵,۰۰۰ ریال
شوکو بیسکویت
۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴%
۶۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت تارت ویتانا سبوس دار
۲۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۱۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت 1005 فرخنده پذیرایی زعفرانی
۴۴۹,۰۰۰ ریال
۱۶%
۳۷۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت چند غله با تکه های میوه
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۴%
۲۸۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت کاکائویی طرح خوشه
۸۰,۰۰۰ ریال
۷%
۷۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت مینی شکلاتی(3عددی)
۴۰,۰۰۰ ریال
۳%
۳۸,۵۰۰ ریال
بیسکو شکلات جعبه ای
۵۰,۰۰۰ ریال
۵%
۴۷,۵۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور ساده
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور کاکائویی مینو
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی با آرد جو و شهد توت
۷۰,۰۰۰ ریال
۱%
۶۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی با شهد خرما
۷۰,۰۰۰ ریال
۱%
۶۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی کرمدار پرتقالی
۷۰,۰۰۰ ریال
۱%
۶۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی پذیرایی با شهد توت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۲۶۳,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرم دار طلایی های تست کاکائویی
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرم دار طلایی های تست پرتقالی
۴۰,۰۰۰ ریال
۷%
۳۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور شیرین عسل
۱۲,۰۰۰ ریال
۴%
۱۱,۵۰۰ ریال
نان روغنی پذیرایی سالمین
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶%
۱۵۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار لوله ای سلامت پرتقالی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۴۲,۵۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار لوله ای سلامت دارک شکلاتی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۶%
۱۱۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار لوله ای سلامت شکلاتی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۴۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار ساقه طلایی
۱۸,۰۰۰ ریال
۲%
۱۷,۵۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور ساده مینو
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
شیرینی کره‌ ای تی تایم
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹%
۹۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی کرمدار مینو
۳۰,۰۰۰ ریال
۱%
۲۹,۵۰۰ ریال
بیسکویت فرخنده 1005 پذیرایی کنجدی
۳۴۹,۰۰۰ ریال
۱۵%
۲۹۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی مانژ نورس آناتا
۲۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت فرخنده کاکائویی با طعم کاپوچینو
۴۴۹,۰۰۰ ریال
۲۴%
۳۴۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت پرتقالی فرخنده
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹%
۱۲۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت زعفرانی فرخنده
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۱۳۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت نارگیلی فرخنده
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷%
۱۲۴,۰۰۰ ریال
شوکو بیسکویت جو با شهد توت جمانه
۷۰,۰۰۰ ریال
۷%
۶۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت بیس بیس کرم فندق
۱۵,۰۰۰ ریال
۴۰%
۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت مینی دایجستیو چی توز
۲۰,۰۰۰ ریال
۷۵%
۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی جوی شیری جمانه
۴۰,۰۰۰ ریال
۳۷%
۲۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار کاکائویی اورنو آدرین
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی بور شیری رند آدرین
۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۴۸,۰۰۰ ریال
بیسکو تری چاکلت ۳ عددی
۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۳۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر پاکتی ویتانا
۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۴۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت چند غله جعبه‌ای ساده جمانه
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۳۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت چند غله جعبه‌ای کاکائویی جمانه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۹۷,۰۰۰ ریال
والس شکلاتی لالائی
۲۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت با مغزی توت فرنگی لاکی ویتانا
۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت جو هپینس ستاک
۹۰,۰۰۰ ریال
۳%
۸۶,۵۰۰ ریال
بیسکویت جو کاکائویی ستاک
۸۵,۰۰۰ ریال
۳%
۸۲,۰۰۰ ریال
بیسکویت سبوس دار چندغله ستاک
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۲۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت جو با شهد توت ستاک
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۳%
۹۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت جو خوشه با شهد توت ستاک
۹۰,۰۰۰ ریال
۱%
۸۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی نارگیلی فرخنده
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۱۴۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی کنجد و شوید می وی نادری
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۲۳۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی مانژ وانیلی نادری
۲۵,۰۰۰ ریال
۴%
۲۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت کاکائویی با کرم وانیلی ۶ عددی
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی مانژ وانیلی ساوس آناتا
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت دایجستیو شکلات تلخ پانیک آناتا
۸۰,۰۰۰ ریال
۱%
۷۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت سبوسدار دایجستیو کرمدار آناتا
۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت پتی مانژ کاکائویی ساوس آناتا
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت جو با شهد توت بسته شادی جمانه
۶۰,۰۰۰ ریال
۳%
۵۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت مینی دایجستیو چی توز
۵۰,۰۰۰ ریال
۶%
۴۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت ترد مینو
۳۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار ریو کریسپی زرد مکث
۸۰,۰۰۰ ریال
۳%
۷۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت با روکش شکلاتی دایجست مکث بنفش
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹%
۹۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار کاکائویی لنتو مکث سفید
۸۰,۰۰۰ ریال
۳%
۷۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار شکلاتی مستر مکث
۹۰,۰۰۰ ریال
۱۱%
۸۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی مادر نارگیلی ویتانا
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۴۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر نارگیلی ویتانا
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر نارگیلی ویتانا 140 گرم
۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر نارگیلی ویتانا 280 گرم
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۳۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر عسلی ویتانا 140 گرم
۶۰,۰۰۰ ریال
۱%
۵۹,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر عسلی ویتانا
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر عسلی ویتانا 280 گرم
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۱۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی مادر عسلی ویتانا
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۴۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر شیری ویتانا
۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر شیری ویتانا
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۳۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت پذیرایی مادر شیری ویتانا
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۷۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت ممتاز مادر ویتانا
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۳۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت ممتاز مادر ویتانا
۷۰,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت مادر ویتانا 4+1
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۴%
۱۴۹,۰۰۰ ریال
وافل عسلی سوربن
۲۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت سبوس دار دایجستیو تکس آناتا
۶۰,۰۰۰ ریال
۵%
۵۷,۰۰۰ ریال
بیسکویت ساقه طلایی کرمدار پذیرایی مینو
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۹۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار ریو کریسپی مکث زرد
۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۴۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت کرمدار کاکائویی لنتو مکث سفید
۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۴۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت شکلاتی کرمدار مستر مکث
۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۴۴,۰۰۰ ریال
بیسکویت 4 شهد و 3 غله فرخنده
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۲۴۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت سیب و دارچین فرخنده
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۲۴۰,۰۰۰ ریال
بیسکویت شکری نصر با طعم پرتقال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۸%
۲۴۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت شکر نصر با طعم نارگیل
۲۹۹,۰۰۰ ریال
۱۳%
۲۵۸,۰۰۰ ریال
بیسکویت شکری نصر با طعم موز
۲۹۹,۰۰۰ ریال
۱۷%
۲۴۸,۰۰۰ ریال

امتیاز محصول بیسکویت پتی بور ساده: 2 | (تعداد کل نظرها: 1 نظر)
خیلی بد
0 نظر

بد
1 نظر

معمولی
0 نظر

خوب
0 نظر

خیلی خوب
0 نظر
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ ریال
هلو زعفرانی
۲۱۵,۰۰۰ ریال
گیلاس تک دانه
۵۹۰,۰۰۰ ریال
رب گوجه سرخ آبی
۲۷۵,۰۰۰ ریال
بیسکویت تارت قلبی کاکائویی
۳۵,۰۰۰ ریال
۲%
۳۴,۰۰۰ ریال
لیمو ترش دزفول فله
۱۷۸,۰۰۰ ریال
کره میهن
۱۱۰,۰۰۰ ریال
کشک دهکده
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳%
۱۱۷,۰۰۰ ریال
کیک تاینی دو عددی
۳۰,۰۰۰ ریال
قارچ
۴۶۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا