۰

محصولات مرتبط

تافت مو کاسپین
۴۲۵,۰۰۰ ریال
ژل مو آتوسا
۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴%
۶۰,۰۰۰ ریال
ژل موی مای
۱۴۴,۲۱۶ ریال
۱۴%
۱۲۲,۵۸۴ ریال
ژل مو آتوسا
۱۰۷,۶۰۰ ریال
سرم مو دو فاز دیترون
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۳۲۰,۰۰۰ ریال
سرم مو دو فاز کراتینه
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۳۲۰,۰۰۰ ریال
کش مو پاپیونی رنگی
۲۳,۰۰۰ ریال
کش مو لمه‌ای
۳۰,۰۰۰ ریال
کش مو رنگی
۲۳,۰۰۰ ریال
تل باربی عروسکی
۴۵,۰۰۰ ریال
۱۵%
۳۸,۰۰۰ ریال
تل گلدار برجسته
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸%
۹۰,۰۰۰ ریال
تل نیم پهن طلاکوب
۳۸,۰۰۰ ریال
گیره مو
۳۶,۰۰۰ ریال
کاسه رنگ کوچک
۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷%
۷۰,۰۰۰ ریال
گیره کوچک پستونکی
۴۰,۰۰۰ ریال
۹%
۳۶,۰۰۰ ریال
کلیپس مو کوچک
۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳%
۲۳,۰۰۰ ریال
برس مو سایز کوچک
۱۴۵,۰۰۰ ریال
کرم محافظ و تثبیت کننده رنگ مو
۵۰,۰۰۰ ریال
۹%
۴۵,۰۰۰ ریال
رنگ موی بلوند دودی خیلی خیلی روشن C10-11.1
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو قهوه ای زیتونی متوسط M3-4.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی تیره
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند خیلی خیلی روشن N10-11.0
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو کاراملی 6-34
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بژ روشن 7,33
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند دودی طلایی خیلی روشن9,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو قهوه ای دودی طلایی 5,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند دودی طلایی متوسط 7,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی متوسط M6-7.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن M10-11.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چهل گیس نوشابه ای
۶۵,۰۰۰ ریال
۲۳%
۵۰,۰۰۰ ریال
تافت مو کاسپین
۴۲۰,۰۰۰ ریال
سرم کریستال مو
۴۶۰,۰۰۰ ریال
برس رنگ
۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شماره 1/0 سیاه GAP
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شمار 10/0 سوپر لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش10/1 سوپر لایت اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شماره 10/2 سوپر لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش10/3 سوپرطلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/0 الترا لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/2 الترالایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/3 الترا طلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش3/0 تیره بلوند
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 4/0 قهوه ای
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش5/73 قهوه‌ای نسکافه روشن
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش6/0 تیره بلوند
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش6/1 تیره اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/0 بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/00 اکسترا طبیعی بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/1 اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/2 مات بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/00 اکسترا طبیعی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/17 کارامل
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش8/2 لایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸%
۴۳۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/23 رزکوارتز
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/3 طلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/73 نسکافه لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸%
۴۳۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/0 لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/1 لایت اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/2 لایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماسک مو دیترون
۴۳۰,۰۰۰ ریال
ماسک مو آبرسان گلیس
۴۵۰,۰۰۰ ریال
گیره مو کوچک مشکی
۳۰,۰۰۰ ریال
گیره مو کوچک کرمی
۳۰,۰۰۰ ریال
کاسه رنگ مو بزرگ
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱۲۰,۰۰۰ ریال
برس رنگ مو طوسی رنگ
۷۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۶۰,۰۰۰ ریال
پودر دکلره آبی بیول
۱۶۹,۰۰۰ ریال
پودر دکلره سفید بیول
۱۶۹,۰۰۰ ریال
کرم دکلره آلبورا
۴۳۰,۰۰۰ ریال
۹%
۳۹۰,۰۰۰ ریال
پودر دکلره آرای
۳۵,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش12/51 خاکستری بنفش اکسترا خیلی روشن
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
پودر شنیون پاسیونت
۵۱۰,۰۰۰ ریال
سنجاق موی سر گلندا
۷۰,۰۰۰ ریال

امتیاز محصول تافت مو کاسپین: 4 | (تعداد کل نظرها: 3 نظر)
خیلی بد
0 نظر

بد
0 نظر

معمولی
1 نظر

خوب
1 نظر

خیلی خوب
1 نظر
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

پنیر سفید صباح
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۱۴۲,۰۰۰ ریال
پنیر تبریز لیقوان
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیاز زرد
۸۵,۰۰۰ ریال
مینی کوکی پاکتی گردویی
۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۴۹,۰۰۰ ریال
نخود درشت نمره 10
۳۹۹,۰۰۰ ریال
هلو درجه 2
۸۵,۰۰۰ ریال
خیار
۸۵,۰۰۰ ریال

محصولات مرتبط

تافت مو کاسپین
۴۲۵,۰۰۰ ریال
ژل مو آتوسا
۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴%
۶۰,۰۰۰ ریال
ژل موی مای
۱۴۴,۲۱۶ ریال
۱۴%
۱۲۲,۵۸۴ ریال
ژل مو آتوسا
۱۰۷,۶۰۰ ریال
سرم مو دو فاز دیترون
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۳۲۰,۰۰۰ ریال
سرم مو دو فاز کراتینه
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۳۲۰,۰۰۰ ریال
کش مو پاپیونی رنگی
۲۳,۰۰۰ ریال
کش مو لمه‌ای
۳۰,۰۰۰ ریال
کش مو رنگی
۲۳,۰۰۰ ریال
تل باربی عروسکی
۴۵,۰۰۰ ریال
۱۵%
۳۸,۰۰۰ ریال
تل گلدار برجسته
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸%
۹۰,۰۰۰ ریال
تل نیم پهن طلاکوب
۳۸,۰۰۰ ریال
گیره مو
۳۶,۰۰۰ ریال
کاسه رنگ کوچک
۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷%
۷۰,۰۰۰ ریال
گیره کوچک پستونکی
۴۰,۰۰۰ ریال
۹%
۳۶,۰۰۰ ریال
کلیپس مو کوچک
۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳%
۲۳,۰۰۰ ریال
برس مو سایز کوچک
۱۴۵,۰۰۰ ریال
کرم محافظ و تثبیت کننده رنگ مو
۵۰,۰۰۰ ریال
۹%
۴۵,۰۰۰ ریال
رنگ موی بلوند دودی خیلی خیلی روشن C10-11.1
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو قهوه ای زیتونی متوسط M3-4.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی تیره
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند خیلی خیلی روشن N10-11.0
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو کاراملی 6-34
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بژ روشن 7,33
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند دودی طلایی خیلی روشن9,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو قهوه ای دودی طلایی 5,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند دودی طلایی متوسط 7,31
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی متوسط M6-7.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن M10-11.2
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چهل گیس نوشابه ای
۶۵,۰۰۰ ریال
۲۳%
۵۰,۰۰۰ ریال
تافت مو کاسپین
۴۲۰,۰۰۰ ریال
سرم کریستال مو
۴۶۰,۰۰۰ ریال
برس رنگ
۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شماره 1/0 سیاه GAP
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شمار 10/0 سوپر لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش10/1 سوپر لایت اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو شماره 10/2 سوپر لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش10/3 سوپرطلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/0 الترا لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/2 الترالایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش11/3 الترا طلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش3/0 تیره بلوند
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 4/0 قهوه ای
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش5/73 قهوه‌ای نسکافه روشن
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش6/0 تیره بلوند
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش6/1 تیره اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/0 بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/00 اکسترا طبیعی بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/1 اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش7/2 مات بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/00 اکسترا طبیعی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/17 کارامل
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش8/2 لایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸%
۴۳۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/23 رزکوارتز
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/3 طلایی لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 8/73 نسکافه لایت بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸%
۴۳۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/0 لایت بلوند
۵۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۲۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/1 لایت اش بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش 9/2 لایت مات بلوند
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماسک مو دیترون
۴۳۰,۰۰۰ ریال
ماسک مو آبرسان گلیس
۴۵۰,۰۰۰ ریال
گیره مو کوچک مشکی
۳۰,۰۰۰ ریال
گیره مو کوچک کرمی
۳۰,۰۰۰ ریال
کاسه رنگ مو بزرگ
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱۲۰,۰۰۰ ریال
برس رنگ مو طوسی رنگ
۷۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۶۰,۰۰۰ ریال
پودر دکلره آبی بیول
۱۶۹,۰۰۰ ریال
پودر دکلره سفید بیول
۱۶۹,۰۰۰ ریال
کرم دکلره آلبورا
۴۳۰,۰۰۰ ریال
۹%
۳۹۰,۰۰۰ ریال
پودر دکلره آرای
۳۵,۰۰۰ ریال
رنگ مو ش12/51 خاکستری بنفش اکسترا خیلی روشن
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵%
۴۵۰,۰۰۰ ریال
پودر شنیون پاسیونت
۵۱۰,۰۰۰ ریال
سنجاق موی سر گلندا
۷۰,۰۰۰ ریال

امتیاز محصول تافت مو کاسپین: 4 | (تعداد کل نظرها: 3 نظر)
خیلی بد
0 نظر

بد
0 نظر

معمولی
1 نظر

خوب
1 نظر

خیلی خوب
1 نظر
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

پنیر سفید صباح
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۲%
۱۴۲,۰۰۰ ریال
پنیر تبریز لیقوان
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیاز زرد
۸۵,۰۰۰ ریال
مینی کوکی پاکتی گردویی
۵۰,۰۰۰ ریال
۲%
۴۹,۰۰۰ ریال
نخود درشت نمره 10
۳۹۹,۰۰۰ ریال
هلو درجه 2
۸۵,۰۰۰ ریال
خیار
۸۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا