۰
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه هندوانه نمکی چی توز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۳۳%
  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی زعفرانی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی بوداده نمکی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی باربیکیو

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته فلفلی نمکی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی آویشن آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی براق

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۳۵۷,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان گلپر

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • عناب فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان گلپر

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۳۵۷,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی براق

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان گلپر

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • عناب فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه هندوانه نمکی چی توز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۳۳%
  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی رست شده

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان گلپر

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی زعفرانی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی بوداده نمکی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی باربیکیو

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته فلفلی نمکی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی آویشن آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته لیمویی

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته پنیر کره ای

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه هندوانه نمکی چی توز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
  ۳۳%
  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی براق

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی بوداده نمکی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پسته فندقی زعفرانی گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی آویشن آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته فلفلی نمکی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی باربیکیو

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی رست شده

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته پنیر کره ای

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته لیمویی

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا