۰
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی لیمو و گلپر فله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ۲۵۰گرم

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان فلفلی ۵۰۰ گرم

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام زمینی شور فله

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • بادام سنگی بسته ۲۵۰گرم

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور بسته۲۵۰گرم

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • نخود چی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو لوکس بسته ۲۵۰گرم

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی لیمو و گلپر فله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام زمینی شور فله

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو لوکس بسته ۲۵۰گرم

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • نخود چی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ۲۵۰گرم

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور بسته۲۵۰گرم

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • بادام سنگی بسته ۲۵۰گرم

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی لیمو و گلپر فله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو لوکس بسته ۲۵۰گرم

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ۲۵۰گرم

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام زمینی شور فله

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان فلفلی ۵۰۰ گرم

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • بادام سنگی بسته ۲۵۰گرم

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور بسته۲۵۰گرم

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • نخود چی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور بسته۲۵۰گرم

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • بادام سنگی بسته ۲۵۰گرم

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان فلفلی ۵۰۰ گرم

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام زمینی شور فله

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ۲۵۰گرم

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو لوکس بسته ۲۵۰گرم

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی لیمو و گلپر فله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۱,۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو لوکس بسته ۲۵۰گرم

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • نخود چی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور بسته۲۵۰گرم

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • بادام سنگی بسته ۲۵۰گرم

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان فلفلی ۵۰۰ گرم

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ۲۵۰گرم

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام زمینی شور فله

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی لیمو و گلپر فله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو خورشتی درجه 1

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی درجه 1 طعم گلپر

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا