۰
 • جو پوست کنده هاتی کارا

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده سبزنام

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • جو پرک هاتی کارا

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری انسی

  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری سبزنام

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • گندم پوست کنده گلستان

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • جو پرک ۲۵۰ گرم

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده ۲۵۰ گرم

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری هاتی کارا

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج پادمهر

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری پفکی هاتی کارا

  ۱۸۸,۰۰۰ ریال
 • آرد گندم نول انسی

  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • آرد معمولی فله

  ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • آرد سفید بسته ( ۱ کیلویی)

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری بسته بندی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • جو پرک ۲۵۰ گرم

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری انسی

  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج جعبه ای سبزنام

  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده ۲۵۰ گرم

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • جو پرک هاتی کارا

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج معطر گلستان

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده هاتی کارا

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده سبزنام

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری سبزنام

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد گندم نول انسی

  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • گندم پوست کنده گلستان

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج معطر گلستان

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
 • آرد سفید بسته ( ۱ کیلویی)

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری انسی

  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج جعبه ای سبزفام

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری پفکی هاتی کارا

  ۱۸۸,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری هاتی کارا

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • پودر سوخاری فلفلی هاتی کارا

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • جو پرک هاتی کارا

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج پادمهر

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • سبوس گندم کینو

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده ۲۵۰ گرم

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • جو پرک ۲۵۰ گرم

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • بلغور گندم بسته۲۵۰گرمی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری سبزنام ۲۰۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • گندم حلیم بسته ۲۵۰ گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری سبزنام

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج جعبه ای سبزنام

  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری بسته بندی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • پودر جوانه جو گندم شاد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده سبزنام

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • جو پرک پادمهر

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • آرد معمولی فله

  ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • پودر جوانه جو گندم شاد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج جعبه ای سبزفام

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • جو پرک پادمهر

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • آرد گندم نول انسی

  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • آرد سفید بسته ( ۱ کیلویی)

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • گندم حلیم بسته ۲۵۰ گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سبوس جو فرآوری شده کینو۲۰۰گرم

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • آرد سوخاری سبزنام ۲۰۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • جو پوست کنده ۲۵۰ گرم

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • جو پرک ۲۵۰ گرم

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • بلغور گندم بسته۲۵۰گرمی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • آرد برنج پادمهر

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا