۰
 • فلفل قرمز نمک پاش سبزنام

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری نمک پاش سبزنام

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری سرکارت دار سبزنام

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه مرغ سحرخیز

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۲۲%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • ادویه خورشتی سحرخیز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز سلفونی سبزنام

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز گلستان

  ۷۲,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه گلستان

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری فله

  ۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • حنا فله

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز کوبیده فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • گلپر فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه فله

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه گلستان

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • غنچه گل محمدی

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • گلپر فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • دارچین فله

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • دارچین گلستان

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه سبزنام

  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • پودر فلفل سیاه فله

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز گلستان

  ۷۲,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۵۷,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری فله

  ۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • پونه کوبیده فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز کوبیده فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • آویشن برگ فله

  ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • جوز هندی فله

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل سیاه سالم

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • دارچین فله

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پودر فلفل سیاه فله

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • چوب دارچین فله

  ۸۹۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز هندی

  ۷۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز کوبیده فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • گلپر فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پونه کوبیده فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری فله

  ۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه فله

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه سبزنام

  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • جوش شیرین نمکپاش بوتات

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز سلفونی سبزنام

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری سلفونی سبزنام

  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • زرد چوبه گلستان

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز شهری

  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز نمک پاش سبزنام

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری سرکارت دار سبزنام

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری جعبه‌ای سبزنام

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • سماق سلفونی گلستان

  ۶۷,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۵۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل سیاه سرکارت دار سبزنام

  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • ادویه کاری نمک پاش سبزنام

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • آویشن شیرازی

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • خلال به

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل سفید

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • زنجبیل سالم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • غنچه گل محمدی

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • غنچه گل محمدی قوطی گلستان

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۲۵۲,۰۰۰ ریال
 • فلفل قرمز سلفونی گلستان

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • فلفل سیاه سلفونی گلستان

  ۲۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۰۶,۰۰۰ ریال
 • فلفل سیاه سرکارت دار سبزنام

  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • گلپر سلفونی گلستان

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • زردچوبه سلفونی گلستان

  ۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۷۴,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا