۰
 • اسنک برانچی ویژه

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۴,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری خانواده کلاسیک مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز پنیری کلاسیک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری جادویی چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک برانچی ویژه

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • کراکر(چوب شور) استیک نمکی

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۴,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 190 گرم

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری خانواده کلاسیک مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برانچی ویژه

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز پنیری کلاسیک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۴,۰۰۰ ریال
 • کراکر(چوب شور) استیک نمکی

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری جادویی چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک لوله ای با پنیر اضافه چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری میکس توپی و حلقه ای چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برانچی ویژه

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک بادام زمینی پیناتو چاکلز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری میکس توپی و حلقه ای چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک لوله ای با پنیر اضافه چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری جادویی چاکلز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 190 گرم

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 60 گرم

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری توپوق آناتا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا