۰
 • اسنک برانچی ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک توپی ویژه

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی بزرگ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی پذیرایی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری خانواده کلاسیک مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۹,۵۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی بزرگ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک برانچی ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی پذیرایی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی پذیرایی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری پذیرایی چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 190 گرم

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری خانواده کلاسیک مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک توپی ویژه

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی بزرگ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه‌ای ویژه

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی بزرگ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 110 گرم

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک چی توز موتوری خانواده

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ متوسط

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز پنیری کلاسیک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کراکر(چوب شور) استیک نمکی

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک برانچی ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین کچاپ ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸,۰۰۰ ریال
 • کرانچی آتشین متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • کرانچی پنیری متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • کرانچی فلفلی متوسط

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک طلایی ویژه

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۹,۵۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای ویژه چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک موتوری تند و آتشین چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 190 گرم

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 110 گرم

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پفک نمکی مینو 60 گرم

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری چرخی مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری رول مزپف مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری واپر مزپف بزرگ مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری کلاسیک مزمز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک پنیری هولاهوپ مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چی پلت پاچین سرکه ای کوچک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک برنجی پنیری چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک مزمز پنیری کلاسیک

  ۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا