۰
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی برونی قهوه پذیرایی

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی وانیل پذیرایی کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تیکه های گردو کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی طالبی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی با شهد توت فرنگی لیوانی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی قهوه پذیرایی

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی وانیل پذیرایی کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی طالبی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تیکه های گردو کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو اسپیتامن

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی شکلاتی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تیکه های گردو کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی تیرامیسو با قهوه

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی با کیک ردولوت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • یخمک آلبالویی

  ۱۰,۰۰۰ ریال
 • یخمک بلوبری

  ۱۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو معجون کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی پروتئینی بلیسیمو لیمو چیز کیک کاله

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی با شهد توت فرنگی لیوانی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی طالبی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی با کیک ردولوت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی شکلاتی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی با کیک ردولوت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو معجون کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی پروتئینی بلیسیمو لیمو چیز کیک کاله

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • یخمک بلوبری

  ۱۰,۰۰۰ ریال
 • یخمک آلبالویی

  ۱۰,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی تیرامیسو با قهوه

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو اسپیتامن

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا