۰
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با تکه های پسته

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۶,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی قهوه پذیرایی

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی وانیل پذیرایی کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تیکه های گردو کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی لیوانی (سطلی ) کاله

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی لیوانی (سطلی ) کاله

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی سطلی با رگه شکلات پذیرایی کاله

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی با شهد توت فرنگی لیوانی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی قهوه پذیرایی

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی برونی وانیل پذیرایی کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی طالبی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۶,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو اسپیتامن

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با تکه های پسته

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی وانیلی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۲,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی شکلاتی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو تریپل چاکلت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تیکه های گردو کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • بستنی تیرامیسو با قهوه

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو وانیلی با تیکه های شکلات کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • دسر ترایفل پرتقال و توت فرنگی با ویفر شکلاتی

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو شکلاتی کاله

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو قهوه کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو معجون کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • بستنی پروتئینی بلیسیمو لیمو چیز کیک کاله

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی لیوانی (سطلی ) کاله

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی لیوانی (سطلی ) کاله

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی با شهد توت فرنگی لیوانی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی توت فرنگی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۶,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی سطلی با رگه شکلات پذیرایی کاله

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی شکلاتی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی پذیرایی وانیلی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۲,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی پذیرایی با کیک ردولوت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو معجون کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو قهوه کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو شکلاتی کاله

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی پروتئینی بلیسیمو لیمو چیز کیک کاله

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
 • دسر ترایفل پرتقال و توت فرنگی با ویفر شکلاتی

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با تکه های پسته

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو کوکی کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو با میوه های تازه فصل

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۹۳,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا