۰
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا