۰
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کره ای با تکه های گردو

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا