۰
 • ترشی کلم بقا

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مجید

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۷%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط وکیوم بهین

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل شیشه ای یک و یک

  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مهراد

  ۴۱۹,۱۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری شیشه ای آسانا

  ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل هالوپینو بیژن

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل سبز سوزنی بیژن شیشه‌ای

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۴۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت بیژن شیشه‌ای

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط وکیوم بهین

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی کلم بقا

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط زرد اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مجید

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۷%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل شیشه ای یک و یک

  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری شیشه ای آسانا

  ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل هالوپینو بیژن

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مهراد

  ۴۱۹,۱۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل سبز سوزنی بیژن شیشه‌ای

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۴۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل شیشه ای یک و یک

  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل کامبیز

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۳۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط زرد اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی کلم بقا

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل هالوپینو بیژن

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری شیشه ای آسانا

  ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط وکیوم بهین

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت زشک شیشه ای

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مجید

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۷%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت بیژن شیشه‌ای

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی فلفل کامبیز

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۳۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت زشک شیشه ای

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت بیژن شیشه‌ای

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • ترشی فلفل سبز سوزنی بیژن شیشه‌ای

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۴۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی فلفل هالوپینو بیژن

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا