۰
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مهراد

  ۴۱۹,۱۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط سس دار قرمز

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط سس دار قرمز

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مهراد

  ۴۱۹,۱۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط سس دار قرمز

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط سس دار قرمز

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط سس دار قرمز

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر مروارید زشک

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری تند اصالت شیشه ای

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری مجید

  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری بیژن

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۵۷,۸۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل زشک

  ۲۱۹,۵۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط بندری شیشه‌ای زشک

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری اروم آدا

  ۱۸۹,۵۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل مهراد

  ۴۱۹,۱۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط درشت اصالت

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • ترشی مخلوط ریز

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • ترشی سیر گل

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا