۰
 • کنسرو لوبیا چیتی زشک

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی تبرک

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی تبرک

  ۹۸,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۷۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ اروم آدا

  ۱۵۹,۵۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی با سویا

  ۹۲,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دونارسی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن زیتون هامون

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان گوهرشاد

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ مکنزی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • ذرت دانه شده کاله

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۶۳,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دونارسی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن زیتون هامون

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی جنوب ابیانه

  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۴,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۸۶,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی اویلا

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۵۴,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن مجید

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۳۴,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کلیدی شامل

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن زیتون هامون

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب با قارچ و ذرت

  ۳۰۹,۹۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب فلفلی

  ۳۰۹,۹۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم شوید شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم فلفل شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کیمبال با روغن گیاهی

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی اویلا

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۵۴,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی ساده شالیتون

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • ذرت دانه شده کاله

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۶۳,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با روغن مجید

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۳۴,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان گوهرشاد

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • خوراک بادمجان زشک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو بادمجان تبرک

  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا چیتی زشک

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی با سویا

  ۹۲,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی تبرک

  ۹۸,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۷۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۸۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان کلید دار خوشاب

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ ایزی اوپن

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ آیمینسو

  ۱۱۸,۹۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب فلفلی

  ۳۰۹,۹۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی شباب با قارچ و ذرت

  ۳۰۹,۹۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کلید دار ساحل

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۳۲,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی ساده شالیتون

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم فلفل شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم شوید شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی کیمبال با روغن گیاهی

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین کلیدی آسانا

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو خوراک بادمجان کلید دار خوشاب

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی جنوب ابیانه

  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۵۴,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا