۰
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا خرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی قهقهه

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی خوشتون

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا خرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی خوشتون

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی قهقهه

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی خوشتون

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا خرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی قهقهه

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی قهقهه

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا خرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی خوشتون

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی قهقهه

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی خوشتون

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی دودی مکنزی

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • تن ماهی با طعم سیر و فلفل شالیتون

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز فرنگی منجمد پمینا

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۷۸,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا با قارچ تبرک

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو لوبیا خرم

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا