۰
 • آلوچه خورشتی مشکی فله

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • زرشک پفکی ۲۵۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • اسلایس لیمو ترش گلستان

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • برگ زردآلو فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی سوپر مشکی

  ۵۴۲,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۵۰۰گرم

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • مویز بسته ۲۵۰گرم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی پنجره ای بسته ۲۵۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی۳ بعدی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • موسیر خشک ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش زرد مجلسی ۲۵۰ گرم

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی زرد فله

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی مشکی فله

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • زرشک پفکی ۲۵۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو عمانی ۲۵۰ گرم

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • سنجد بسته ۱۰۰ گرم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی سوپر مشکی

  ۵۴۲,۰۰۰ ریال
 • برگ زردآلو فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۵۰۰گرم

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • موسیر خشک ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی پنجره ای بسته ۲۵۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی۳ بعدی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • برگ زردآلو فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی زرد فله

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی مشکی فله

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی سوپر مشکی

  ۵۴۲,۰۰۰ ریال
 • اسلایس لیمو ترش گلستان

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو عمانی ۲۵۰ گرم

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۵۰۰گرم

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • زرشک پفکی ۲۵۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش زرد مجلسی ۲۵۰ گرم

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • موسیر خشک ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مویز بسته ۲۵۰گرم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی پنجره ای بسته ۲۵۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سنجد بسته ۱۰۰ گرم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی۳ بعدی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مویز بسته ۲۵۰گرم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • موسیر خشک ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش زرد مجلسی ۲۵۰ گرم

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • زرشک پفکی ۲۵۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۵۰۰گرم

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو عمانی ۲۵۰ گرم

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • اسلایس لیمو ترش گلستان

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی سوپر مشکی

  ۵۴۲,۰۰۰ ریال
 • سنجد بسته ۱۰۰ گرم

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش زرد مجلسی ۲۵۰ گرم

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • موسیر خشک ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی۳ بعدی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • پفک هندی پنجره ای بسته ۲۵۰گرم

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • مویز بسته ۲۵۰گرم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۵۰۰گرم

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • کشمش پلویی بسته ۲۵۰گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • زرشک پفکی ۲۵۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو عمانی ۲۵۰ گرم

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • برگ زردآلو فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • آلوچه خورشتی سوپر مشکی

  ۵۴۲,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا