۰
 • رب گوجه مکنزی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • رب انار اصالت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۵۰۰ ریال
 • رب انار مجید

  ۲۹۴,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۲۹,۸۰۰ ریال
 • سس مایونز کم چرب مجید

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه خرم

  ۲۸۲,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه سرخ آبی

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز موشکی دلپذیر

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز دلپذیر

  ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • سس هزار جزیره فشاری دلپذیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سس کچاپ موشکی دلپذیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سس فلفل سبز گلوریا

  ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۳,۰۰۰ ریال
 • سس کچاپ موشکی دلپذیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه خرم

  ۲۸۲,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه سرخ آبی

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • سس هزار جزیره فشاری دلپذیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز دلپذیر

  ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز موشکی دلپذیر

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز دلپذیر

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۹۲,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه یک و یک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه فرنگی قوطی بیژن

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه شیشه ای هایلی

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • رب انار سنتی

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه قوطی تبرک

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • سس چیلی شیرین تای پرستیژ

  ۵۷۵,۰۰۰ ریال
 • سس پستو با فلفل قرمز پیلی پیلی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۳۵۹,۰۰۰ ریال
 • سس پستو با ریحان پیلی پیلی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۳۵۹,۰۰۰ ریال
 • سس فلفل تند آمازون

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز دلپذیر

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۹۲,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز کم چرب اروم آدا

  ۳۹۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز پر چرب شیشه بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • رب انار یک و یک

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز کم چرب مجید

  ۳۲۲,۵۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۶۸,۵۰۰ ریال
 • سس فلفل تند آمازون

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • رب انار کامبیز

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • رب انار مجید

  ۲۹۴,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۲۹,۸۰۰ ریال
 • سس تند فلفل قرمز اصالت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز تبرک

  ۷۳,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه کلید دار زشک

  ۸۹,۵۰۰ ریال
 • رب گوجه تبرک

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۳,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه کلید دار هایلی

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • سس مایونز پر چرب پت بیژن

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه کلید دار قوطی خوشاب

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه آسان باز شو چاشنی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه قوطی کلیدی اصالت

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • سس تند سیر بمفل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • سس انبه بمفل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • سس فلفل سبز بمفل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • مایه جوجه کباب انبه زعفران بم فل

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۳۸,۰۰۰ ریال
 • سس پستو با ریحان پیلی پیلی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۳۵۹,۰۰۰ ریال
 • سس پستو با فلفل قرمز پیلی پیلی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۳۵۹,۰۰۰ ریال
 • سس کارامل فرمند

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۷,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه کلید دار خرم

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه شیشه ای کامبیز

  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه قوطی کلیدی اصالت

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • سس بالزامیک بیژن

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه آسان باز شو چاشنی

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • رب گوجه آسان باز شو چاشنی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • سس تند فلفل قرمز اصالت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • سس کچاپ توپولی مجید

  ۱۴۸,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا