۰
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زیتون سیاه با هسته بیژن

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور ممتاز اصالت شیشه ای

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور اسلایس حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته ویژه حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده بزرگ

  ۳۴۴,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۱۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شیشه ای مجید ۶۷۰ گرم

  ۴۷۳,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده ویژه سپینو

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون سیاه با هسته بیژن

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته

  ۵۱۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور ممتاز اصالت شیشه ای

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شیشه ای مجید ۶۷۰ گرم

  ۴۷۳,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون شور اسلایس حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته ویژه حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده کوچک

  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۹۴,۵۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته مهراد

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده بزرگ

  ۳۴۴,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۱۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور اسلایس حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته ویژه حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیتون سیاه با هسته بیژن

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور ممتاز اصالت شیشه ای

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته ویژه حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور اسلایس حامد

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور پر شده با لیمو

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۴۶۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته لاویز

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون شور خیلی درشت مهرام

  ۳۹۴,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۷,۳۰۰ ریال
 • زیتون شور با هسته بیژن

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • زیتون اسلایس شیشه‌ای

  ۲۸۱,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده شیشه مهراد

  ۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۴۶,۰۰۰ ریال
 • زیتون با هسته مهراد

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیتون شیشه ای مجید ۶۷۰ گرم

  ۴۷۳,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا