۰
 • سالاد سزار

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا