۰
 • سالاد سزار

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا