۰
 • سالاد سزار

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا