۰
 • سالاد سزار

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد فصل

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد کلم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد مرغ

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد پاستا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • سالاد سزار

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا