۰
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا