۰
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ بیگ لمون

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ لمون برگر

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی نرمال

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ سوخاری

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل لمون برگر

  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ سینه مرغ کبابی تند دبل

  ۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ هات داگ پلاس

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ رست بیف

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ ژامبون تنوری

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • دبل دان (ساندویچ بدون نان)

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس تند

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ گریل میکس نرمال

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل قارچ برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ قارچ برگر

  ۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ دبل مکس برگر

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ساندویچ مکس برگر

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا