۰
 • مرغ سوخاری (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز حلقه‌ای سوخاری شده

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • فامیلی سوخاری ( ۱۱ تکه )

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری نرمال ( ۲ تکه )

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • بال سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کتف سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماهی سوخاری (۴ تکه)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری (۶ تکه)

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر سوخاری (۵ تکه)

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۲ تکه)

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر سوخاری (۵ تکه)

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز حلقه‌ای سوخاری شده

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • بال سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کتف سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری (۶ تکه)

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • فامیلی سوخاری ( ۱۱ تکه )

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری نرمال ( ۲ تکه )

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • ماهی سوخاری (۴ تکه)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • فامیلی سوخاری ( ۱۱ تکه )

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماهی سوخاری (۴ تکه)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری (۶ تکه)

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری نرمال ( ۲ تکه )

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۲ تکه)

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • بال سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کتف سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر سوخاری (۵ تکه)

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز حلقه‌ای سوخاری شده

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر سوخاری (۵ تکه)

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • بال سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کتف سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری نرمال ( ۲ تکه )

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۲ تکه)

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری (۶ تکه)

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ماهی سوخاری (۴ تکه)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز حلقه‌ای سوخاری شده

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۳ تکه)

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری اسپایسی (۲ تکه)

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر سوخاری (۵ تکه)

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری (۶ تکه)

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ماهی سوخاری (۴ تکه)

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • کتف سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • بال سوخاری (۶ تکه)

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ سوخاری نرمال ( ۲ تکه )

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا