۰
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو و سبزیجات مگی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم سبزیجات

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم سبزیجات

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم گوشت

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم گوشت

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم سبزیجات

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم سبزیجات

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو و سبزیجات مگی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو و سبزیجات مگی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم سبزیجات

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم گوشت

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم سبزیجات

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم سبزیجات

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم سبزیجات

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم گوشت

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو و سبزیجات مگی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو و سبزیجات مگی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم سبزیجات

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم گوشت

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم سبزیجات

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا