۰
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم گوشت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۶,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۶,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم گوشت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم گوشت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۶,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۶,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم گوشت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل سبزیجات پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مرغ پاتری فود

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم گوشت

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • نودل مهنام با طعم قارچ

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم گوشت

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • هاتی نودل با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳۰%
  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نودل گوشت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۴۳,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت باطعم قارچ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • نودل الیت با طعم مرغ

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۶,۰۰۰ ریال
 • سوپ مرغ الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
 • سوپ جو الیت

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۴۸,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا