۰
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور درجه یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور بطری گرین

  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای درجه 2 مجید

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ یک و یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۷۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نول وکیوم پارادیا

  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور درجه یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور بطری گرین

  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ یک و یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۷۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای درجه 2 مجید

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ یک و یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۷۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور درجه یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای درجه 2 مجید

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور بطری گرین

  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نول وکیوم پارادیا

  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور بطری گرین

  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای درجه 2 مجید

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ یک و یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۷۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور درجه یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای درجه 2 مجید

  ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ یک و یک

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۷۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور بطری گرین

  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نول وکیوم پارادیا

  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا