۰
 • کلم پیچ سفید

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش شیرازی فله

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • بامیه خورشتی اهواز

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید درجه 2

  ۲۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۶۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۶۷,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • بامیه خورشتی اهواز

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید درجه 2

  ۲۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش شیرازی فله

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۶۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا