۰
 • کلم پیچ سفید

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی ریز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش دزفول فله

  ۵۵۸,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • بلال مکزیکی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو چینی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بروکلی درجه 2

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کاهو درجه 2

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی ریز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو چینی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو چینی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • بلال مکزیکی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • کاهو درجه 2

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • کلم بروکلی درجه 2

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی ریز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش دزفول فله

  ۵۵۸,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا