۰
 • کلم پیچ سفید

  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • نارنج

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۳۶۹,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • هویج

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • نارنج

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • زنجبیل

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۳۶۹,۰۰۰ ریال
 • زرشک تر خوشه ای

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • قارچ بسته بندی

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه ای رنگی

  ۲۳۷,۰۰۰ ریال
 • بلال مکزیکی

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل سبز شیرین

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش پیوندی دزفول

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • خیار محلی درجه دو

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه ای درجه 2

  ۳۸,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده درجه2

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد درجه 2

  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۶۸,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش درجه2

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • شلغم

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • خیار محلی درجه دو

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • بلال مکزیکی

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل سبز شیرین

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش پیوندی دزفول

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • زرشک تر خوشه ای

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • زنجبیل

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش درجه2

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد درجه 2

  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده درجه2

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • خیار درختی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه ای درجه 2

  ۳۸,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۴۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا