۰
 • کلم پیچ سفید

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز شهری

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز شهری

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش پیوندی دزفول

  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • لیمو سنگی

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل دلمه

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • خیار محلی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کلم بنفش

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • کاهو بسته بندی

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • کدو

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • کدو درجه2

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده درجه2

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • بادمجان دلمه‌ای

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • پیاز قرمز

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه فرنگی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • کلم پیچ سفید

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • پیاز زرد

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • کدو

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • گوجه کبابی بسته بندی

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • لیمو ترش پیوندی دزفول

  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • خیار محلی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده درجه2

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • کدو درجه2

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زمینی درجه 2

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیر خشک

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیاز سفید

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • لوبیا سبز شهری

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • بادمجان کشیده

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • قارچ

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • لوبیا فرنگی فله

  ۲۹۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا