۰
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۶,۹۵۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۲,۰۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پیلگون ۱۰۰ عددی

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۶,۹۵۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۲,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۶,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پیلگون ۱۰۰ عددی

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • قاشق شیشه ای یکبارمصرف تک ظرف

  ۱۷,۵۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی پیلگون 60 سانت

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۷۹,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پیلگون ۱۰۰ عددی

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله دوقلو پیلگون سایز کوچک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پاندا ۱۰۰ عددی

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۶,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۶,۹۵۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۲,۰۰۰ ریال
 • قاشق شیشه ای یکبارمصرف تک ظرف

  ۱۷,۵۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پاندا ۱۰۰ عددی

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • قاشق شیشه ای یکبارمصرف تک ظرف

  ۱۷,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پاندا ۱۰۰ عددی

  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پیلگون ۱۰۰ عددی

  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله دوقلو پیلگون سایز کوچک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا