۰
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۹,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۵۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۲,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۹,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۶,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۵۰ ریال
 • ظرف خورشتی درب دار ۳۰۰

  ۱۳,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • ظرف خورشتی درب دار ۳۰۰

  ۱۳,۵۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۹,۵۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۶,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۵۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۲,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۶,۰۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۹,۵۰۰ ریال
 • ظرف خورشتی درب دار ۳۰۰

  ۱۳,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرف خورشتی درب دار ۳۰۰

  ۱۳,۵۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۱,۷۵۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۲,۰۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • دیس متوسط یکبار مصرف

  ۹,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۹,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا