۰
 • کباب لقمه مخصوص ۷۰ درصد بشارت

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه مخصوص ۷۰ درصد بشارت

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه مخصوص ۷۰ درصد بشارت

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه مخصوص ۷۰ درصد بشارت

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه مخصوص ۷۰ درصد بشارت

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا