۰
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو باماهی

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • خورشت بادمجان

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • پلو

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • خورشت بادمجان

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو باماهی

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • پلو

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا