۰
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو باماهی

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • باقالی پلو با مرغ سوخاری

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • پلو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • خورشت بادمجان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت بادمجان با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک مرغ سوخاری

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو با ماهیچه

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • خورشت بادمجان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی پلو باماهی

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پلو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا