۰
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت فسنجان

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک کوبیده

  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • چلو جوجه

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • قورمه سبزی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • فسنجان

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چلو

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • خوراک جوجه

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده ۲ سیخ

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو کوبیده تک سیخ

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو میکس

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چلو مرغ سوخاری

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • چلو قورمه سبزی با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چلو خورشت قیمه با گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا