۰
 • همبرگر مخصوص بشارت ۶۰٪

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص بشارت ۹۵٪

  ۶۶۷,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۵۳,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 60٪ تانیس

  ۴۲۷,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه گوشت ۷۰٪ پمینا

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر پاکتی ۳۰٪ بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کالباس ژامبون گوشت ۹۰٪ بشارت فله

  ۱,۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ۶۰٪ پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۳۸,۰۰۰ ریال
 • سوسيس آلمانی تانیس

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۳۶۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۵۱۸,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۲۸۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص بشارت ۶۰٪

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۵۳,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • کوکتل مرغ بشارت

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص بشارت ۹۵٪

  ۶۶۷,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • کالباس ژامبون گوشت ۹۰٪ بشارت فله

  ۱,۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • کالباس لیونر ۵۵٪ بشارت فله

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص بشارت ۹۵٪

  ۶۶۷,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص بشارت ۶۰٪

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ویژه کاله

  ۵۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۵۵۹,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه گوشت ۷۰٪ پمینا

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۵۱۸,۰۰۰ ریال
 • کوکتل مرغ بشارت

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ۶۰٪ پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۳۸,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی گوشت تامسین ۳۰ درصد

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30٪ تانیس

  ۱۷۹,۵۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر پاکتی ۳۰٪ بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30٪ سفیر

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۵۳,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۲۸۸,۰۰۰ ریال
 • سوسيس آلمانی تانیس

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 60٪ تانیس

  ۴۲۷,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 60٪ تانیس

  ۴۲۷,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی گوشت تامسین ۳۰ درصد

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۴۲۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس لیونر ۵۵٪ بشارت فله

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • کالباس ژامبون گوشت ۹۰٪ بشارت فله

  ۱,۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر پاکتی ۳۰٪ بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه گوشت ۷۰٪ پمینا

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسيس آلمانی تانیس

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ۶۰٪ پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۳۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی پمینا

  ۴۸۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا