۰
 • سوسیس آلمانی ۴۰٪ بشارت

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۶۲۷,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30٪ هایزم

  ۲۵۷,۰۰۰ ریال
  ۳۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ ۶۰٪ بشارت

  ۸۵۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا گوشت قرمز 40٪ خانواده فله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۹۷,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ۶۰٪ پمینا

  ۵۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۸۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص 60٪ سفیر

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۳۸۹,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی ۴۰٪ بشارت

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۶۱۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۲۸۸,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۶۲۷,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۸۴۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ 55٪ هایزم

  ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۸۵۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ ۶۰٪ بشارت

  ۸۵۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۸۴۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 55٪ هایزم

  ۶۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۵۹۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۶۲۷,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۶۱۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر مخصوص 60٪ سفیر

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۳۸۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر ممتاز ۶۰٪ پمینا

  ۵۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۸۹,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه گوشت 70 درصد 202

  ۵۶۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر فیله هلندی

  ۱۹۷,۰۰۰ ریال
 • همبرگر گوشت قرمز 30 درصد تانیس

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30٪ سفیر

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30٪ هایزم

  ۲۵۷,۰۰۰ ریال
  ۳۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30٪ تانیس

  ۲۶۱,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30 % معمولی کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۲۸۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد تامیس

  ۳۶۱,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 60٪ هایزم

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۳۷۷,۵۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی ۴۰٪ بشارت

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا گوشت قرمز 40٪ خانواده فله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹۸,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 30٪ هایزم

  ۲۵۷,۰۰۰ ریال
  ۳۱%
  ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ 55٪ هایزم

  ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۸۵۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر 60٪ هایزم

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۳۷۷,۵۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی هایزم

  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 55٪ هایزم

  ۶۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۵۹۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر گوشت قرمز 30 درصد تانیس

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد تامیس

  ۳۶۱,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه گوشت 70 درصد 202

  ۵۶۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ سپید جوجه

  ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ ۶۰٪ بشارت

  ۸۵۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا