۰
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۹۷۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری شانه ۳۰ عددی

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ فراز ۱۵ عددی

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد 202

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۸۳۳,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۸۳۳,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۹۷۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ فراز ۱۵ عددی

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد 202

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری شانه ۳۰ عددی

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری شانه ۳۰ عددی

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۹۷۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۸۳۳,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ فراز ۱۵ عددی

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد 202

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد 202

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ فراز ۱۵ عددی

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۸۳۳,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۹۷۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری شانه ۳۰ عددی

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ فراز ۱۵ عددی

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری

  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی 30 درصد 202

  ۳۸۴,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ وزیری شانه ۳۰ عددی

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۹۷۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۸۳۳,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا