۰
 • پنیر پیتزا فله رامک

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۷۵۶,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۴۷۸,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب رنده شده رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۷۵۶,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۴۷۸,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا فله رامک

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب رنده شده رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا فله رامک

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۷۵۶,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۴۷۸,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب رنده شده رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب رنده شده رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کاله

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب رنده شده رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا فله رامک

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴۱%
  ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رامک

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۷%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۷۵۶,۰۰۰ ریال
  ۳۶%
  ۴۷۸,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۷۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا