۰
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس رنده شده برازنده فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا موزارلا رنده شده سیبیا فله

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا رنده شده تاپینگ چرب کهندلان

  ۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پمینا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کلاسیک کاله

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • خمیر یوفکا فیلو مستطیلی

  ۱۸۶,۴۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس شادنوش

  ۴۰۵,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا کاله

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • خمیر پیراشکی کاله

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۳,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا