۰
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم چدار

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم گودا

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کم چرب گل طاب فله

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس فله تیام

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن فله

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن فله

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس فله تیام

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم چدار

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم گودا

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کم چرب گل طاب فله

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس فله تیام

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن فله

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کم چرب گل طاب فله

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم گودا

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم چدار

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم گودا

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم چدار

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کم چرب گل طاب فله

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن فله

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس فله تیام

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کم چرب گل طاب فله

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم گودا

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا تاپینگ پرچرب دو رنگ میهن فله

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا پروسس فله تیام

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پروسس ورقه ای پگاه با طعم چدار

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا 9595 فله

  ۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پنیر پیتزا کراشه لبنه فله

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا بزرگ

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان پیتزا ویژه کاله

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا