۰
 • بیکینگ پودر سهیل

  ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۳۲۸,۰۰۰ ریال
 • وانیل سرکارت دار شهری

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی مینارین گلرود

  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • وانیل سبزنام ۱۵گرم

  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی پادمهر ۵۰۰ گرم

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پور کیک وانیلی همراه با کاکائو انسی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی رشد

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پرتقالی رشد

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی رشد

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای بسته ۵۰گرم

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل تو‌پی تاژینه میکس ۳ رنگ بسته ۱۰۰گرمی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • بیکینگ پودر سهیل

  ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۳۲۸,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی مینارین گلرود

  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو سبزفام

  ۲۱۸,۰۰۰ ریال
 • بیکینگ پودر سبزفام جعبه ا‌ی

  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • وانیل شکری

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو فرمند هلندی

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • وانیل سرکارت دار شهری

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • بکینگ پودر نمکدانی سبزنام

  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی سوربن

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک شکلاتی انسی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی رشد

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی مینارین گلرود

  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پرتقالی رشد

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی رشد

  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • سس شکلاتی فرمند

  ۳۲۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی رشد

  ۲۹۹,۵۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • بیکینگ پودر سبزفام جعبه ا‌ی

  ۲۷۸,۰۰۰ ریال
 • پور کیک وانیلی همراه با کاکائو انسی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک شکلاتی انسی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی بن سا ۵۰۰گرم

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی بن سا ۵۰۰گرم

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک پرتقالی پادمهر

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی پادمهر ۵۰۰ گرم

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • وانیل شکری

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای بسته ۵۰گرم

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • وانیل سبزنام ۱۵گرم

  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای سفید و قهوه ای ۱۰۰ گرم

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • وانیل سرکارت دار شهری

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • ساچر مخلوط آنیه بسته ۱۰۰گرم

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل تو‌پی تاژینه میکس ۳ رنگ بسته ۱۰۰گرمی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • بکینگ پودر نمکدانی سبزنام

  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو جعبه ای سبزنام

  ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • بیکینگ پودر سهیل

  ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • پودر قهوه گرشا

  ۱۴۲,۵۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو فرمند هلندی

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی بن سا ۵۰۰گرم

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک کاکائویی بن سا ۵۰۰گرم

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • پودر کیک وانیلی پادمهر ۵۰۰ گرم

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • وانیل شکری سبزفام

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای سفید و قهوه ای ۱۰۰ گرم

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • ساچر مخلوط آنیه بسته ۱۰۰گرم

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ترافل تو‌پی تاژینه میکس ۳ رنگ بسته ۱۰۰گرمی

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • ترافل رشته ای بسته ۵۰گرم

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • وانیل سبزنام ۱۵گرم

  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • خامه قنادی مینارین گلرود

  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • پودر کاکائو فرمند هلندی

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • بکینگ پودر نمکدانی سبزنام

  ۱۱۷,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا