۰
 • سیب زرد

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز

  ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • کیوی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • گلابی

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • خرمالو

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
 • انار پوست سبز شیرین

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • آووکادو

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • خربزه خاردار کیوانو

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • فیسالیس

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • توت فرنگی بسته بندی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز (دو رنگ)

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • هندوانه

  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • سیب زرد

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز

  ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • کیوی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • آلو قرمز

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • توت فرنگی بسته بندی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • گلابی

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز (دو رنگ)

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • خرمالو

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
 • انار پوست سبز شیرین

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز درجه 2

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • آووکادو

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • گلابی

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • خربزه خاردار کیوانو

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • فیسالیس

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز (دو رنگ)

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • کیوی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • آلو قرمز

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • خرمالو

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
 • انار پوست سبز شیرین

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سیب زرد

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • توت فرنگی بسته بندی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • هندوانه

  ۵۳,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز درجه 2

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز درجه 2

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد درجه 2

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز

  ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • توت فرنگی بسته بندی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • سیب زرد

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • انار پوست سبز شیرین

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • خرمالو

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
 • آلو قرمز

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیوی

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • فیسالیس

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • خربزه خاردار کیوانو

  ۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • آووکادو

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • توت فرنگی بسته بندی

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • خرمالو

  ۲۰۷,۰۰۰ ریال
 • سیب قرمز درجه 2

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز درجه 2

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • انگور قرمز (دو رنگ)

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد درجه 2

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • انار پوست سبز شیرین

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • گلابی

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • انگور زرد

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا