۰
 • نان تست متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست کوچک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ بزرگ الماس شهر

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان همبرگر

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست هفت غله

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان تست روگن

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کیک کروسان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیک یزدی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • اشترودل

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • باقلوا

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ کوچک

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ بزرگ الماس شهر

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ کوچک

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان همبرگر

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست کوچک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست هفت غله

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • نان تست روگن

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کیک یزدی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • باقلوا

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • اشترودل

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • کیک کروسان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • اشترودل

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • کیک یزدی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • باقلوا

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • کیک کروسان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست هفت غله

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست روگن

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • نان تست متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست کوچک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • نان همبرگر

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ بزرگ الماس شهر

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ کوچک

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ کوچک

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ بزرگ الماس شهر

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نان همبرگر

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست کوچک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست روگن

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست هفت غله

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کیک کروسان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • باقلوا

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • کیک یزدی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • اشترودل

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • نان تست روگن

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • نان تست هفت غله

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • باقلوا

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • اشترودل

  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • کیک یزدی

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • کیک کروسان

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ بزرگ الماس شهر

  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • نان ساندویچ کوچک

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست کوچک

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • نان همبرگر

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • نان تست متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا