۰
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۲۵۰ گرم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۵۰۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ۲۵۰ گرم

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۲۵۰ گرم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۵۰۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ۲۵۰ گرم

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۵۰۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۲۵۰ گرم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ۲۵۰ گرم

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ۲۵۰ گرم

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۲۵۰ گرم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۵۰۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ۲۵۰ گرم

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۵۰۰ گرم

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۱۰ بسته ۲۵۰ گرم

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا