۰
 • نخود درشت نمره 10

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ایرانی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۸ فله

  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود سپیدار

  ۳۶۲,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد سپیدار

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • نخود درشت نمره 10

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ایرانی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود سپیدار

  ۳۶۲,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ایرانی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد سپیدار

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود سپیدار

  ۳۶۲,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
 • نخود درشت نمره 10

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۸ فله

  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۸ فله

  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • نخود درشت نمره 10

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود سپیدار

  ۳۶۲,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد سپیدار

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ایرانی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد نمره ۸ فله

  ۳۱۷,۰۰۰ ریال
 • نخود گرد سپیدار

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۵۸,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود سپیدار

  ۳۶۲,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
 • لپه نخود ایرانی

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • نخود درشت نمره 10

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا