۰
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی نایلونی تامیس

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹۹,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۲۹,۵۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۳,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۰۹,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۳,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۲۹,۵۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۰۹,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی نایلونی تامیس

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹۹,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۲۹,۵۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۰۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۳,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی نایلونی تامیس

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • فلافل پنیری کاله

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۰۳,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۰۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹۹,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی نایلونی تامیس

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • کوردن بلو کلاسیک کاله

  ۵۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۲۹,۵۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۱۸۲,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • کباب استیک ۳۰ درصد بشارت

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا