۰
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • شنیسل ران مرغ پمینا کاله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • ناگت گوشت پمینا کاله

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • اسپرینگ رول مرغ و پنیر پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه سبزیجات پمینا کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۷,۰۰۰ ریال
 • کتف و بال زعفرانی پمینا کاله

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
 • برگر گوسفندی به سبک دست سار پمینا کاله

  ۹۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۲۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل کاله

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ناگت گوشت پمینا کاله

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • برگر گوسفندی به سبک دست سار پمینا کاله

  ۹۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۲۵,۰۰۰ ریال
 • کاله برگر به سبک دست سار پمینا کاله

  ۸۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • برگر کلاسیک به سبک دست ساز پمینا کاله

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۱۹,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
 • فیله مرغ سوخاری کاله

  ۵۱۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • کتف و بال زعفرانی پمینا کاله

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • شنیسل ران مرغ پمینا کاله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • فلافل پوژن

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل کاله

  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده

  ۲۲۸,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۰۸,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه سبزیجات پمینا کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۷,۰۰۰ ریال
 • ناگت مرغ کاله

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ناگت گوشت پمینا کاله

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • اسپرینگ رول مرغ و پنیر پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده منجمد قشلاق طلایی

  ۳۹۷,۵۰۰ ریال
 • شنیسل ران مرغ پمینا کاله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • کراکت پنیری و مرغ کاله

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده گابریل

  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
 • کاله برگر به سبک دست سار پمینا کاله

  ۸۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • برگر کلاسیک به سبک دست ساز پمینا کاله

  ۸۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۱۹,۰۰۰ ریال
 • برگر گوسفندی به سبک دست سار پمینا کاله

  ۹۴۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۲۵,۰۰۰ ریال
 • کتف و بال زعفرانی پمینا کاله

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه سبزیجات پمینا کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۴۷,۰۰۰ ریال
 • اسپرینگ رول مرغ و پنیر پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • ناگت گوشت پمینا کاله

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • شنیسل ران مرغ پمینا کاله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • سمبوسه گوشت پمینا کاله

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
 • شنیسل سینه مرغ پمینا کاله

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • میگو سوخاری پمینا کاله

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۱۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا