۰
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۲۳۹,۵۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده آنی

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۲۳۹,۵۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده آنی

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۲۳۹,۵۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۲۳۹,۵۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده آنی

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی نیمه آماده آنی

  ۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • جوجه کباب زعفرانی پمینا کاله

  ۶۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • فلافل بسته بندی بشارت

  ۲۳۹,۵۰۰ ریال
 • کباب لقمه معمولی ۳۰% بشارت

  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا