۰
 • پیتزا مارگاریتا

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا