۰
 • پیتزا رویال ایتالیایی

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لیمو کراف

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رویال ایتالیایی

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لیمو کراف

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لیمو کراف

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رویال ایتالیایی

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا