۰
 • پیتزا مارگاریتا

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف بیکن

  ۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن (ایتالیایی)

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سوپریم

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا هات پپرونی (ایتالیایی )

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن ماسالا

  ۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا لمون استار

  ۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا قارچ

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا یونانی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا پپرونی

  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا کالزون

  ۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا گرین لمون

  ۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ساسج

  ۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن سیسیلی

  ۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا