۰
 • پیتزا چیکن دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن دو نفره

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار دو نفره

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف دو نفره

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن تک نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص تک نفره

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط تک نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط دو نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص تک نفره

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص دو نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف دو نفره

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط دو نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط تک نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار دو نفره

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مکزیکو دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن دو نفره

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا دو نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن تک نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار دو نفره

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف دو نفره

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن دو نفره

  ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار تک نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مکزیکو دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن تک نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط دو نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص تک نفره

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط تک نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص دو نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مکزیکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا دو نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن تک نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط دو نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن دو نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار تک نفره

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مکزیکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط دو نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخلوط تک نفره

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مخصوص تک نفره

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا چیکن تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا تاکو تک نفره

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا بیف چیکن تک نفره

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا رست بیف دو نفره

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پیتزا ویژه استار دو نفره

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا