۰
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا با طعم هل

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا با طعم هل

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه لایت سوفیا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای اسبی کوچک

  ۲۸۸,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد ایرانی

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه‌ای جینسینگ

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال مشکی

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای اسبی بزرگ

  ۱,۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • چای عطری ارل گری مشکی شهرزاد

  ۸۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۷۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ رویال شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای تی بک نادری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چای معطر دلفین

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای دلفین

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای میعاد مواهب فله

  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز لیدی گری آبی گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱,۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه باروتی گلد دوغزال

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱,۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ارل گری معطر تشریفات جعبه فلزی

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ساده تشریفات

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا با طعم هل

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۲۸,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال مشکی

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بک نادری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ رویال شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای کلاسیک ویکتوریا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای معطر ویکتوریا قرمز

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ روزانه گلستان

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای ممتاز هندوستان گلستان

  ۲۵۷,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ با طعم هل گلستان (سبز)

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۷۲۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۶۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱,۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز لیدی گری آبی گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ توینینگز لیدی گری آبی گلستان

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ با طعم دارچین گلستان (قهوه ای)

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • چای ارل گری معطر گلستان

  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا