۰
 • چیپس کچاپ ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • مزه چیپس ساده نمکی ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ساده چی توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفل ویژه مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس پیاز و جعفری مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری چسترفیلد مزمز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۰۲,۵۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه فلفل سیاه الگانس

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۸۷,۰۰۰ ریال
 • چیپس سنتی موسیر دل مزه الگانس مزمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ساده چی توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • مزه چیپس ساده نمکی ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس فلفل هالوپینو

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • چیپس ماست و ریحان مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری چسترفیلد مزمز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱۰۲,۵۰۰ ریال
 • مزه چیپس هالوپینو مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس ماست و موسیر مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سنتی موسیر دل مزه الگانس مزمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ماست و ریحان مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • مزه چیپس چیلی مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۵۸,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس فلفل هالوپینو

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۴۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا