۰
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۷,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری چسترفیلد مزمز

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری مینو

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵۰%
  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس لیمو و خامه چاکلز

  ۵۵,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی تند چاکلز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه چاکلز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۷,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه ای ویژه چی توز

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری چسترفیلد مزمز

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه ای ویژه چی توز

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه چاکلز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری مینو

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵۰%
  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۷,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ چاکلز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس لیمو و خامه چاکلز

  ۵۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری مینو

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵۰%
  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی تند چاکلز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن کچاپ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین مزمز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس لیمو و خامه چاکلز

  ۵۵,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ چاکلز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه چاکلز

  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی تند چاکلز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری مینو

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۵۰%
  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه ای ویژه چی توز

  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری چسترفیلد مزمز

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۳۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا