۰
 • چیپس پیاز و جعفری متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس پیاز و جعفری متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سنتی موسیر دل مزه الگانس مزمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۸۷,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه ای ویژه چی توز

  ۶۹,۵۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس پیاز و جعفری متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۴۹,۵۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس پیاز و جعفری متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۹,۵۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • اسنک حلقه ای ویژه چی توز

  ۶۹,۵۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ چی توز

  ۴۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سنتی موسیر دل مزه الگانس مزمز

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۸۷,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس فلفل هالوپینو

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۱۶,۰۰۰ ریال
 • چیپس مزمز سنتی دل مزه الگانس

  ۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی چی توز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • سوپر چیپس ویژه مزمز

  ۶۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا