۰
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس پنیری فرانسوی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس پنیری فرانسوی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال ویژه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس ساده نمکی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس فلفلی متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس تند و آتشین چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • خلال سیب زمینی اکونومیک ساده

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن نمکی فیلی ویژه چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن پنیری فیلی چی توز

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ ویژه چی توز

  ۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس نمکی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس پنیری فرانسوی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • کتل چیپس سرکه بالزامیک

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • چیپس خلال چی‌توز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۷۸,۰۰۰ ریال
 • استیک کچاپ متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • پاپ کورن سرکه فیلی ویژه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • چیپس سرکه متوسط

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا