۰
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵۱%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز فله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی منجمد نوبر سبز فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت خرم ۳۵۰ گرم

  ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز تبرک

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز فله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی منجمد نوبر سبز فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵۱%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • نخود فرنگی منجمد نوبر سبز فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز فله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت خرم ۳۵۰ گرم

  ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵۱%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز تبرک

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز تبرک

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵۱%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت خرم ۳۵۰ گرم

  ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • نخود فرنگی منجمد نوبر سبز فله

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز فله

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۵۱%
  ۸۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا