۰
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت مکنزی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت مکنزی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت مکنزی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت مکنزی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد نوبر سبز

  ۲۳۴,۵۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۴,۵۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت مکنزی

  ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • سبزی کوکو منجمد پمینا کاله

  ۱۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • سبزی آش منجمد پمینا کاله

  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود آبگوشتی شهدین

  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز شهدین

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا