۰
 • میگو پاک شده منجمد درجه 1

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ منجمد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ ظرفی منجمد

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ تازه ( به ویژگی مرغ دقت شود )

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ تازه ( به ویژگی مرغ دقت شود )

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ منجمد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ ظرفی منجمد

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • میگو پاک شده منجمد درجه 1

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • میگو پاک شده منجمد درجه 1

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ تازه ( به ویژگی مرغ دقت شود )

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ ظرفی منجمد

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ منجمد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ منجمد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ ظرفی منجمد

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ تازه ( به ویژگی مرغ دقت شود )

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • میگو پاک شده منجمد درجه 1

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • میگو پاک شده منجمد درجه 1

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ ظرفی منجمد

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • جگر مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ منجمد

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • سنگدان مرغ

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • مرغ تازه ( به ویژگی مرغ دقت شود )

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا